Thursday, August 18, 2011

DO’A SYEKH ABDUL QODIR JAELANI DAN KEUTAMAANNYA


Do’a dibawah ini adalah do’a yang biasa dibaca oleh Syekh Abdul Qodir Jaelani. Dan do’a tersebut mempunyai keutamaan dan khasiat yang luar biasa dan banyak sekali orang yang membiasakan untuk membaca/mengamalkannya.

Diantaranya ialah : dijauhkan dari kesusahan, keprihatinan dan diluaskan rizqinya serta diselamatkan dari segala bentuk kejahatan musuh, sihir, tenung dan lain sebagainya oelh Allah Ta’ala.

Adapun cara mengamalkannya adalah sebagai berikut :

Hendaknya dibaca secara rutin sesudah mengerjakan sholat Maghrib dan Sholat Shubuh sebanyak tujuh kali. Insya Allah akan segera dikabulkan apa yang dihajatkan.

Inilah do’a yang harus dibaca :


Bismillahhir Rohmaanir Rahiimi.

Robbi Inni Maghluubun Fantashir, Wajbur Qolbiil Munkasir. Wajma’ Syamliil Muddatsir. Innaka Antar Rohmaanul Muqtadir. Wakfnii Ya Kaafii Fa Anaal’ Abdul Muftaqir Wa Kafaa Billahi Waliyyan. Wa Kafaa Billahi Nashiiron. Innasy Syirka La Dhulmun ‘Adhiimun. Wa Maalaahu Yuriidu Dulman Lil ‘Ibaadi. Fa Quthi’a Daabirol Qoumil Ladziina Dholamuu Wal Hamdu Lillahi Robbil ‘Alamiina.

Artinya :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Hai Tuhan saya, sesungguhnya saya adalah orang yang dikalahkan, oleh karena itu tolonglah saya. Dan tamballah hatiku yang sudah retak, kumpulkanlah barang-barangku yang terpisah. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Kuasa. Cukupkanlah saya wahai Dzat Yang Maha Mencukupi, karena saya adalah hamba yang sangat membutuhkan. Allah telah cukup kasihNya lagi Maha Pertolongan-Nya. Sesungguhnya menyekutukan itu adalah penganiayaan besar. Alah tidak menghendaki aniaya terhadap hamba-Nya, karena itu diputuskan kelanjutan orang-orang yang berbuat aniaya, Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

DO’A MUBAROK DAN KEUTAMAANNYADo’a Mubarok ini mempunyai keutamaan dan khasiat yang banyak sekali diantaranya ialah :

Barang siapa yang membiasakan membaca secara rutin setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali atau sebulan sekali, maka orang tersebut akan dipelihara atau dijaga oleh para Malaikat penjaga pintu surga, dari dari tergelincir dari Shirothol Murtaqiim, dipelihara dari cobaan-cobaan dunia dan Akhirat.

Adapun bagi orang yang tidak bisa membaca, cukup ditulis saja kemudian disimpan atau belajar membaca pada orang lain yang membaca dan mengajarkannya pada anda.

Inilah do’a yang harus dibaca :

Bismillahir Rohmanir Rohiimi.

Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Billahi. La Ilaaha Illaallaahu Yaqiinan Billahi. La Ilaaha Illahahu- Amantu Billahhi. Laa Ilaaha Illaalaahu Amanatan Billahi. La Ilaaha Illaallaahu Muhammadun Rasuulullahi- Shollaallaahu ‘Alaihi Wa Sallama. Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Wa Tashdiiqon. Laa Illlaaha Illaallaahu Talath thufan Wa Rizqon. La Ilaaha Illaallahul Malikul Haqqul Mubiiny Muhammadun Rasuulullahi Shoodiqul Wa’dil Amiini Wa Shollaallahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa Aalihii- Wa Shohbihii Wa Sallama.

Artinya :

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dengan beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dengan yaqin kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Muhammad adalah utusan Allah Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan mengharapkan belas kasihan dan rizqi dari padanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Merajai Yang Benar dan Nyata. Muhammad adalah Utusan Allah yang menepati janji dan bisa dipercaya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.”

DO’A NUURUN NUBUWWAN DAN KEUTAMAANNYA


Do’a ini mempunyai keutamaan dan khasiat yang sangat hebat dan mena’jubkan.

Diantaranya ialah :

Dalam satu riwayat, bahwa do’a tersebut datangnya dari Allah S.W.T. yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Pada suatu saat Rasullullah s.a.w. setelah mengerjakan shalat Shubuh, duduk dimasjid bersama-sama pada shohabat beliau, lalu dengan tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa do’a Nuurun Nubuwwah sambil berkata : “Saya diutus oleh Allah S.W.T. membawa do’a Nuurun Nubuwwah untuk diserahkan kepadamu.”

Menurut satu riwayat yang lain, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : “Do’a Nuurn Nubuwwah itu banyak sekali keutamaan dan khasiatnya apa bila dibaca, dan jika tidak bisa membaca, maka cukup ditulis pada kertas atau lainnya, lalu disimpan didalam rumah. Dengan demikian insya Allah, senantiasa akan dijaga penghuni rumah tersebut dari segala macam kejahatan, seperti tenung, sihir dan segala macam penyakit.”

Dan Rasulullah s.a.w. bersabda :

Barang siapa bermaksud ingin berjumpa dengan para Nabi-nabi di dalam mimpi, maka bacalah do’a Nuurun Nubuwwah ini sebanyak 100 kali kemudian tidur, Insyaa Allah di dalam tidurnya nanti akan bermimpi bertemu dengan para Nabi. Dan siapa yang melihatnya akan merasa kasihan kepadanya”.Sulaiman bin Dawud a.s. Allah adalah Dzat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana lagi Maha Mulya. (Wahai Allah), panjangkanlah umur saya, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku. Cintakanlah manusia semua jauhkanlah (dari) permusuhan dari cucu Adam, orang-orang yang masih hidup agar tetap ancaman siksa atas orang-orang yang kafir. Dan katakanlah . “Yang haq telah datang dan yang batal telah hancur (hilang). Dan kami turunkan dan Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rohmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidak akan menambah kepada orang yang berbuat aniaya kecuali kerugian. Maha Suci Allah Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Mulya dan sifat-sikit yang diberikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh Alam”

DO’A UNTUK OBAT PENYEMBUH SAKIT PERUTJika diantara kalian ada yang menderita sakit perut baik murus, kembung, melilit dan lain sebagainya, maka pergunakanlah ramuan dibawah ini dengan cara sebagai berikut :

Ambillah daun sirih, temulawak dan kunyit serta garam, kemudian tumbuklah menjadi satu sampai habis dan peraslah untuk diambil airnya untuk diminum. Sebelum minum air perasan tersebut supaya membaca do’a dibawah ini :


Bismillaahir Rohrnaanir Rohiimi.

A’uudzu Bi’lzzatillaahi Wa Jabaruutihi Wa Qudrotihi Wa Ishmatihi Inna Dzaalika La Aayaatin Li Kulli Shobbaarin Syakuurin. Idz Qoolatimro’atu ‘Imroona Robbi Tnniinadzartulaka Maafii Bathnii Muharroron Fa Taqobbal Minnii Innaka Antas Samiul ‘Alimu.

Bismillaahisy Syaafii. Bismillahil Mu’aafii. Allaahumma syfinii Wa ‘Aafinii.

Artinya

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya berlindung dengan kemuliyaan Allah, kemegahan-Nya, Kekuasaan-Nya dan penjagaan-Nya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang sangat sabar dan banyak rasa terima kasihnya. Ketika istri ‘Imron berkata : “Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya bernadzar kepada Mu apa yang ada didalam perutku menjadi hamba yang sholeh dan berhidnad. Karena itu, terimalah nadzar dari pada saya. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dengan nama Allah Dzat Yang Maha Menyembuhkan Dengan Nama Allah Dzat Yang Maha Memberi Kesejahteraan. Wahai Allah, sembuhkanlah saya dan sejahterakanlah saya.”

DO’A UNTUK OBAT PENYEMBUH SAKIT GIGI/GUSI


Apabila diantara anda atau keluarga anda ada yang menderita sakit gigi atau gusi, maka pergunakanlah resep melalui do’a dibawah ini dengan cara sebagai berikut :

Hendaklah do’a dibawah ini dibaca pada air panas yang telah diberi garam sedikit, kemudian dibuat berkumur, ulangi beberapa kali insyaa Allah akan segera sembuh.

Inilah do’anya yang harus dibaca :

Allaahummadzhib ‘Annii Suu’a Maa Ajiduhu Wa Fuhsya hu Bi Da’wati Nabiyyikal Amiinil Makiini.

DO’A UNTUK OBAT PENYEMBUH PENYAKIT RAGU-RAGU

Sekali tempo syetan itu datang menyusup kedalam hati dengan bertanya : “siapakah yang menjadikan manusia itu ?. Jawabnya ‘‘Allah”. Kemudian syetan menjadikan pertanyaan yang sifatnya menggelincirkan kita “Siapakah yang menjadikan Allah?. Jika dalam hati seseorang terjadi hal yang semacam itu, ‘maka segeralah untuk membaca:

Aamantu Billaahi Wa Rusulihi ( Saya beriman / percaya dengan adanya Allah dan beberapa utusan-Nya).

Do’a tersebut dibaca sebanyak tiga kali, insyaa Allah dengan bacaan tersebut dia akan selamat dan gangguan syetan yang akan menggelincirkan iman seseorang.

Selanjutnya supaya membaca ayat dibawah ini :

Huwal Awwalu Wal Aakhiru Wadh Dhoohiru Wal Baathinu Wa Huwa Bi Kulli Syai’in ‘Aliimun.

Artinya :

“Dialah Dzat Yag Maha Awal, Maha Akhir, Maha Lahir (kekuasaannya-Nya), Maha Bathin (dzat-Nya), dan Dialah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.

Tuah Sakti Cincin Keramat Abah Rahman

Abah Rahman meluncurkan produk olah batin bernama cincin keramat. Cincin ini telah diisi dengan kekuatan gaib di berbagai tempat keramat. ...